Skip to main content Skip to footer

Cymraeg Gwaith Addysg Bellach

Cymraeg Gwaith mewn Addysg Bellach

Bwriad Cymraeg Gwaith yw datblygu sgiliau Cymraeg staff mewn Colegau Addysg Bellach, gyda phwyslais arbennig ar staff sy’n addysgu. Mae dros 400 o staff yn buddio o'r cynllun bob blwyddyn. 

Mae’r cynllun yn cynnig 120 awr o hyfforddiant iaith mewn blwyddyn i staff ar bob lefel - o lefel Mynediad i lefel Hyfedredd – gyda’r bwriad o gwblhau lefel gyfan yn ystod y flwyddyn.   

Mae tiwtoriaid ar gael er mwyn cynorthwyo dysgwyr newydd, yn ogystal a siaradwyr nad oes ganddynt lawer o hyder, a’r rhai sy’n rhugl, i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gweithle.  

Gall staff ddewis mynd i ddosbarthiadau wythnosol neu hunan-astudio.   

Cymraeg Gwaith+

Dyma gynllun newydd sydd ar gael i staff ar lefelau Canolradd ac Uwch mewn Colegau Addysg Bellach.

Mae wedi’i deilwra ar gyfer staff mewn colegau addysg bellach sydd eisiau datblygu mwy o hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.  

Pwrpas y sesiynau hyn yw newid arferion ieithyddol a chodi hyder siaradwyr, fel eu bod yn defnyddio’r Gymraeg pan fydden nhw fel arfer yn defnyddio’r Saesneg.  

Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i staff darlithio a staff sy'n cael dylanwad ar addysg dysgwyr.  

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cyllido rhaglenni Cymraeg Gwaith, gan gynnwys Cymraeg Gwaith+.