Skip to main content Skip to footer

Astudiaethau Ôl-raddedig

Astudiaethau ôl-raddedig yn Gymraeg ac yn ddwyieithog

Mae pob un o brifysgolion Cymru yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig Cymraeg neu ddwyieithog.  

Dyma gyfle i ti ddyfnhau dy ddealltwriaeth o dy bwnc a datblygu sgiliau a fydd yn dy helpu yn dy yrfa. 

Doethuriaeth

Mae’n bosib gwneud PhD yn Gymraeg neu’n ddwyieithog mewn bron unrhyw bwnc ym mhrifysgolion Cymru. 

Yr Haul, canu gwerin, gronynnau nano, datblygu economaidd... dyma rai o’r pethau y mae myfyrwyr PhD cyfrwng Cymraeg yn eu hymchwilio ar hyn o bryd. 

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn rhoi arian i fyfyrwyr i ddilyn PhD drwy’r cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil. Mae’r Coleg yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant o safon uchel i ymchwilwyr newydd hefyd. 

Os hoffet ti wneud ymchwil a dod yn arbenigwr yn dy faes, gelli di gael mwy o wybodaeth am Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn fan hyn. 

Addysg Gychwynnol Athrawon

Wyt ti eisiau defnyddio dy arbenigedd a dy frwdfrydedd am dy bwnc i ddysgu’r genhedlaeth nesaf? 

Mae cyfleoedd ar draws Cymru i hyfforddi fel athro drwy'r cwrs ôl-raddedig Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR/PGCE). Cwrs blwyddyn yw hwn. 

Hefyd, os hoffet ti wneud y cwrs yn rhan amser, neu tra dy fod ti’n gweithio, mae’n bosib gwneud hynny dros gyfnod o ddwy flynedd.  

Mae cyrsiau cyfrwng Cymraeg ar gael, a chefnogaeth i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg ym mhob sefydliad sy’n cynnig cwrs TAR.  

Bydd dy sgiliau dwyieithog yn fantais enfawr wrth chwilio am swydd. 

Cwrs Meistr

Mae cwrs meistr yn rhoi cyfle i ti arbenigo yn dy bwnc a datblygu sgiliau uwch. Edrycha ar wefan y brifysgol sydd o ddiddordeb i ti, i gael gwybodaeth am y cyrsiau meistr sydd ar gael.  

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig Bwrsariaeth Cyfrwng Cymraeg sy’n werth £1,000 i ôl-raddedigion sy’n astudio 40 credyd neu fwy o’u cwrs meistr drwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn i ti gael y fwrsariaeth, gelli di astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg neu gyflwyno traethawd estynedig yn Gymraeg. 

Mae rhai cyrsiau meistr sy’n hyfforddi myfyrwyr ar gyfer galwedigaeth benodol, fel MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol ac MA Gwaith Cymdeithasol, ar gael yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.