Skip to main content Skip to footer
30 Ionawr 2024

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau 2024 y Coleg Cymraeg Cenedlaethol!

ADD ALT HERE

Mae’r gwobrau blynyddol yn dathlu llwyddiannau'r myfyrwyr, dysgwyr, prentisiaid a’r darlithwyr mwyaf disglair a’r rheiny sydd wedi cyfrannu’n sylweddol tuag at addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog dros y flwyddyn.

Mae amryw o gategorïau ac mae Gwobrau’r Coleg yn gyfle gwych i gydnabod unigolion sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn ei phrifysgol neu goleg addysg bellach. 

Mae’r cyfle i enwebu unigolion ar gyfer y gwobrau nawr AR AGOR!  

I weld y rhestr lawn o gategorïau, y canllawiau, ac i enwebu, ewch i'r adran ‘Gwobrau’ ar wefan y Coleg Cymraeg.  

Dyma’r Gwobrau y gallwch enwebu unigolion ar eu cyfer eleni: 

Gwobrau Addysg Bellach a Phrentisiaethau: 

 

  • Gwobr Cynllun Gwreiddio - Addysgwr Arloesol - Cydnabod cyfraniad tiwtor, ymarferwr neu aseswr sy’n darparu addysg Gymraeg mewn ffyrdd arloesol.   
  • Gwobr Cynllun Gwreiddio - Cyfraniad arbennig - Bydd y wobr hon yn cael ei rhoi i aelod o’r tîm rheoli sy'n dylanwadu ar ddatblygu darpariaeth Gymraeg o fewn ei sefydliad.     
  • Gwobr Cynllun Gwreiddio - Cyfoethogi profiad y dysgwr/prentis - Cydnabod cyfraniad aelod o staff yn y sector am gynyddu'r defnydd o’r Gymraeg ymysg dysgwyr/prentisiaid mewn amrywiol sefyllfaoedd llai ffurfiol.  
  • Gwobr Addysg Bellach William Salesbury - Cydnabod cyfraniad dysgwr i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg, o fewn Coleg Addysg Bellach.    
  • Gwobr Talent Newydd er cof am Gareth Pierce - I gydnabod prentis sydd wedi dangos dawn arbennig ac wedi serennu yn y gweithle.  

 

Gwobrau Addysg Uwch: 

 

  • Gwobr Merêd - Cydnabod cyfraniad myfyriwr i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol yn ehangach.    
  • Gwobr Meddygaeth William Salesbury - Cydnabod arloesedd prosiect ymchwil neu gyfraniad at weithgareddau cyfredol allgyrsiol drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn maes Meddygaeth. 
  • Gwobr Darlithwyr Cysylltiol - Adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol - Am greu adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol ac o ansawdd uchel sy’n cefnogi’r myfyrwyr yn eu hastudiaethau. Mae’r wobr hon ar gyfer aelodau o gynllun darlithwyr cysylltiol y Coleg. 
  • Gwobr Darlithwyr Cysylltiol - Gwobr Dathlu’r Darlithydd – Mae’r wobr yn cynnig cyfle i fyfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr enwebu darlithydd sydd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’w bywyd Cymraeg yn y brifysgol. Mae’r wobr hon ar gyfer aelodau o gynllun darlithwyr cysylltiol y Coleg.
  • Gwobr Darlithwyr Cysylltiol - Cyfraniad Eithriadol i addysg cyfrwng Cymraeg - Am gyfraniad eithriadol i addysg uwch (tu hwnt i rôl broffesiynol). Nid yw’r categori hwn yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar gyfraniad oes – mae modd cydnabod unigolion am gyfraniad dros gyfnodau byrrach lle bu'r effaith yn nodedig. Mae’r wobr hon ar gyfer aelodau o gynllun darlithwyr cysylltiol y Coleg. 

Mae’r cyfnod enwebiadau yn cau ar 8 Mawrth, 2024. 

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn noson wobrau ar 20 Mehefin yng Nghanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin. 

Ewch i X, Instagram, Facebook neu Tik Tok y Coleg i weld fideo newydd yn dangos uchafbwyntiau o noson wobrau llynedd. 

Darllenwch stori enillydd 2023 Dathlu’r Darlithydd, Gwyneth Hayward, a’i enwebydd, myfyrwraig Ffion Targett yn adran Newyddion ar wefan y Coleg.