Skip to main content Skip to footer
17 Ionawr 2022

Penodi llysgenhadon addysg uwch newydd I’r Coleg Cymraeg

ADD ALT HERE

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2022 i rannu ‘Sŵn y Stiwdants’ ac annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Mae’r 19 wedi’u lleoli mewn prifysgolion ledled Cymru. Eu prif rôl fel llysgenhadon fydd perswadio mwy o ddysgwyr o ysgolion a cholegau addysg bellach i ddilyn eu hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a chyflwyno’r manteision o hynny. 

Mae Heledd James yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac wedi ei dewis fel llysgennad am flwyddyn arall; 

“Pederfynaisymgeisioifod yn llysgennad am yr ail flwyddynganfy mod iwedi ei mwynhaugymentllynnedd; defnyddio’rgwefannaucymdeithasol, rhannufymhrofiadau a chreufideos! Un o’r priffuddioni mi oeddgallulledaenu’rneges o pa morbwysigyw hi iastudiodrwy’rGymraeg,a’rhollgyfleoeddsydd yn dodgydahyn” 

Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn amryw o ffyrdd ar-lein, fydd yn cynnwys gwneud cyflwyniadau, creu a chyfrannu at gynnwys gwefannau cymdeithasol y Coleg, ysgrifennu blogiau a chreu podlediadau ‘Sŵn y Stiwdants’ a mynychu digwyddiadau pan yn saff i wneud hynny. 

Gellir gwrando ar bodlediadau ‘Sŵn y Stiwdants’ ar Spotify, ble mae dysgwyr amyfyrwyrCymraeg yn rhannu eu profiadau, boed am fywyd Prifysgol, cyrsiau neu sgyrsiau ysgafn a rhoi’r byd yn ei le!  Yn ogystal mae modd dilyn eu hanturiaethau a gweld lluniau’r unigolion ar wefan y Coleg Cymraeg ac ar dudalen Instagram a Twitter ‘Dy Ddyfodol Di’ a Facebook a YouTube ‘Coleg Cymraeg’.