Skip to main content Skip to footer

Swyddi

Logo Coleg Cymraeg

Gweithio i'r Coleg Cymraeg

Mae’r ddogfen isod yn cynnwys gwybodaeth am weithio i’r Coleg. 

Recriwtio - Dewch i weithio gyda ni!

Swyddi Gwag

Fe fydd unrhyw swyddi yn cael eu hysbysebu yma pan fyddant yn dod ar gael.

Cyfleoedd eraill

Gwahoddir ceisiadau am Gyfarwyddwr newydd i wasanaethu ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn sydd yn awyddus i ddefnyddio’i sgiliau a phrofiadau i ymuno â thîm sy’n arwain corff cynllunio cenedlaethol uchelgeisiol sydd â’r Gymraeg wrth wraidd ei bwrpas a’i weledigaeth.

Fel Cyfarwyddwr, byddwch yn cymryd rhan mewn penderfyniadau allweddol ar strategaeth a pholisi’r Coleg. Byddwch yn cyfrannu at sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth gyfunol y Cyfarwyddwyr er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei gyfrifoldebau ac yn cynnal safonau uchaf llywodraethu corfforaethol.

Rydym yn chwilio yn benodol am unigolyn sydd â phrofiad o arwain yn strategol, sydd â phrofiad o gynlluniau i hyfforddi a datblygu’r gweithlu addysg, a/neu brofiad ymarferol a diweddar o’r sector ysgolion uwchradd.

Mae’r Coleg hefyd yn awyddus i sicrhau bod gennym Fwrdd sydd yn adlewyrchu poblogaeth Cymru gyfan. Byddwn yn croesawu yn enwedig geisiadau gan bobl ddu ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Bydd y penodiad yn dechrau ym mis Mai 2023 ac am gyfnod o bedair blynedd. Disgwylir ymrwymiad amser o tua diwrnod y mis ar gyfartaledd.

Y broses gwneud cais a dewis

Croesewir ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a gwneir penodiad ar sail teilyngdod.

Gofynnir i’r sawl sydd â diddordeb ymgeisio i gysylltu gyda Dr Dylan Phillips erbyn 17 Mawrth 2023 (d.phillips@colegcymraeg.ac.uk i drefnu sgwrs ffôn neu MS Teams) er mwyn trafod rôl y Cyfarwyddwr ymhellach.

Dylid gwneud ceisiadau drwy gwblhau’r ffurflen gais (isod).

Dyddiad cau:  12:00 ar ddydd Gwener, 24 Mawrth 2023.