Skip to main content Skip to footer
7 Awst 2023

Iechyd meddwl a fi: Lily Beau a llysgenhadon y Coleg yn trafod iechyd meddwl ymhlith uchafbwyntiau’r Coleg yn yr Eisteddfod

ADD ALT HERE

Wrth edrych ymlaen at arlwy’r Coleg Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023, meddai Prif Weithredwr y Coleg, Dr Ioan Matthews:

“Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un brysur i’r Coleg wrth i ni ehangu ymhellach y ddarpariaeth Gymraeg yn y sectorau addysg bellach, prentisiaethau ac addysg uwch. Rydym yn hynod o gyffrous i fod yn dychwelyd i faes y Brifwyl ym Moduan eleni er mwyn rhoi llwyfan i’n myfyrwyr, dysgwyr a’n darlithwyr yn ein digwyddiadau amrywiol, yn ogystal â dathlu’r cydweithio llwyddiannus gyda’n partneriaid.

“Hoffwn annog pawb - yn ddisgyblion ysgol, yn ddysgwyr mewn colegau addysg bellach, yn fyfyrwyr, yn rhieni, neu yn gyfeillion i’r Coleg i alw mewn i’n pabell yn ystod yr wythnos. Bydd croeso cynnes i bawb a bydd gwledd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn ddyddiol.”

YMLAEN GYDA’N GILYDD – DATBLYGU’R GWEITHLU CYMRAEG MEWN ADDYSG, dydd Mawrth 8 Awst 12:30, pabell y Coleg Cymraeg.

Mae’r Coleg Cymraeg a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnal digwyddiad ar y cyd yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ran-ddeiliaid sy’n gweithio yn y maes addysg Gymraeg glywed gan y Gweinidog am y Cynllun y Gweithlu Cymraeg mewn Addysg, ei chynllun deng mlynedd ar gyfer datblygu’r Gymraeg yn y gweithlu addysg. Bydd cyfle hefyd i glywed mwy am brosiectau’r Coleg a’r Ganolfan sy’n llifo o’r Cynllun.

 

IECHYD MEDDWL A FI: Y GANTORES LILY BEAU, YR ACTORES HELEDD ROBERTS, A LLYSGENHADON Y COLEG YN TRAFOD IECHYD MEDDWL POBL IFANC, dydd Iau, 10 Awst 11:00, pabell y Coleg Cymraeg.

Eleni mae llysgenhadon y Coleg Cymraeg wedi dewis yr elusen iechyd meddwl, Mind Cymru i'r Coleg ei gefnogi, elusen sy’n agos iawn at galon nifer ohonynt. Cynhelir sgwrs banel  i drafod iechyd meddwl pobl ifanc a’r gefnogaeth sydd angen arnynt. Ar y panel bydd rhai o lysgenhadon y Coleg; y gantores, Lily Beau fydd yn rhannu sut mae hi’n sianeli negyddiaeth i fod yn greadigol; Heledd Roberts, yr actores o’r gyfres deledu, Rownd a Rownd a cyn-lysgennad y Coleg sy’n codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl pobl ifanc ar y cyfryngau cymdeithasol; ac arbenigwyr a chlinigwyr yn y maes. Bydd y panelwyr yn rhannu eu profiadau personol a bydd cyfle i glywed am rai o’r materion sy’n poeni myfyrwyr a phobl ifanc heddiw, pa gefnogaeth sydd ar gael, a pha mor bwysig ydy gallu trafod a chael cefnogaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal bydd cyfle i drafod pwysigrwydd sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion er mwyn sicrhau gweithlu dwyieithog yn y maes.

 

DERBYNIAD BLYNYDDOL Y COLEG, dydd Mercher, 9 Awst, 16:00, pabell y Coleg (trwy wahoddiad yn unig)

Mae’r derbyniad I yn gyfle i gyfeillion y Coleg o wahanol sefydliadau ddod at ei gilydd ac eleni bydd pum gwobr yn cael eu cyflwynogan y Coleg i fyfyrwyr a darlithwyr sydd wedi serennu. Ymhlith y gwobrau i’w cyflwyno bydd:Gwobr Goffa Gwyn Thomas;  Gwobr Goffa Dr John Davies; Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan; Gwobr Norah Isaac; a a Gwobr Gwerddon. Mae modd darllen am y gwobrau ar wefan y Coleg Cymraeg.

 

DARLITH FLYNYDDOL Y COLEG, dydd Mawrth, 8 Awst, 11:00, y Babell Lên

Mae darlith flynddol y Coleg Cymraeg yn y Babell Lên yn un o uchafbwyntiau’r amserlen erbyn hyn ac eleni  yr Athro Jerry Hunter fydd yn traddodi’r ddarlith,“Deisyf cynnes a theimladwy am Ryddid”: diwylliant gwrthgaethiwol Cymraeg America a’r Rhyfel Cartref.

 

Y GYMRAEG MEWN ADDYSG BELLACH: CHWYDDWYDR AR Y MEYSYDD IECHYD A GOFAL A CHWARAEON AC ADDYSG AWYR AGORED, dydd Gwener, 11 Awst, 12:30, pabell Grŵp Llandrillo Menai

Bydd tri chorff addysg, Cymwysterau Cymru, Grŵp Llandrillo Menai a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dod at ei gilydd i drafod y Gymraeg mewn addysg bellach yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles. Fel rhan o’r digwyddiad bydd cyfle i glywed gan ddysgwyr a darlithwyr yn y meysydd Iechyd a Gofal, a Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored. Bydd yn gyfle i adlewyrchu ar sut mae’r gwaith yn y sector addysg bellach yn cyfrannu at greu siaradwyr Cymraeg hyderus a gweithlu dwyieithog y dyfodol.

Yn ogystal â’r uchafbwyntiau uchod cynhelir llu o ddigwyddiadau eraill drwy gydol yr wythnos ym mhabell y Coleg gan gynnwys gweithdai gwyddonol a chreadigol, sesiynau celf, a chyflwyniad gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar hanes pentref Llanfrothen. Bydd adloniant gwerin gyda TwmpDaith, a nifer o berfformiadau byw gan fandiau amrywiol megis Bwncath, Tesni Hughes, Aelwyd y Waun Ddyfal, Dros Dro, Gwenu a Dadleoli. Mae’r rhaglen gyfan o ddigwyddiadau ar wefan y Coleg Cymraeg